Řád ŠJ

Vnitřní řád

školní jídelny U Stadionu 756 Chrudim

Školní stravování se řídí výživovými normami  dle vyhlášky č.107/2005 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb. a   č. 602/2006 Sb. Je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb a 561/2004 Sb. Je platný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně i pro jejich zákonné zástupce.

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Všichni žáci přihlášení ke stravování mají nárok na jeden dotovaný oběd denně, v případě nemoci jsou povinni si ho odhlásit. Žáci mají povinnost si zakoupit  čip na stravování a přihlásit se na základě přihlášky ke stravování. Rodiče musí  uhradit platbu za stravné a nahlásit změnu zdravotního stavu. Jsou povinni dbát  pokynů zaměstnanců školní jídelny a dodržovat řád školní jídelny. Žáci se nesmějí dopouštět ve ŠJ rasismu a projevu diskriminace a násilí. Mají právo na ochranu před formou diskriminace, na bezpečnost a ochranu zdraví. Při čekání na jídlo se chovají slušně a ukázněně, nepředbíhají. Jídlo a pití konzumují u stolu zásadně vsedě. Připomínky ke školnímu stravování a kvality stravy mohou žáci i zákonní zástupci podávat vedoucí školní jídelny.

Zajištění bezpečnosti

Dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy. Před vstupem do jídelny si žáci aktovky a oblečení odkládají v šatně.  Všichni strávníci si umyjí, vydezinfikují ruce. Ochrana nosu a úst bude nasazena dle aktuálního nařízení.  Pedagogický dozor dbá na chování žáků a jejich bezpečnost, dojde-li k zašpinění podlahy nebo rozbití nádobí, učiní dozor potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, zranění a zajistí potřebný úklid.

Výdej obědů, organizace provozu

Výdej obědů je zajištěn od 11.15 do 14.00 hod. Výdej  do jídlonosičů od 11.15 do 11.30 hod. Mimo uvedený čas lze jídlo vydat jen se souhlasem vedoucí školní jídelny.  Jídelní lístek je umístěn ve školní jídelně, na chodbě před vstupem do jídelny, webových stránkách školy a na www.strava.cz. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou, při přípravě jídel musí být zachováno plnění výživových norem, proto strávníci i rodiče musí respektovat vyhlášku.  Výdej  obědů probíhá  na stravovací čipy, které lze zakoupit  u vedoucí ŠJ za 121,- Kč. Bez čipu strávníkovi nebude vydán oběd. Čipy platí po celou dobu školní docházky. Za použitý vrácený čip je vyplacena částka 60,- Kč. Zaměstnanci mají přísný zákaz vynášení obědů ze školní jídelny v jídlonosičích. Oběd je určen k okamžité konzumaci ve školní jídelně.

Stolování

Podání polévky, hlavního jídla a příborů zajišťuje výhradně personál školní jídelny. Ovoce, zeleninové saláty a dezerty v miskách si každý strávník bere sám. Nápoj si každý nalévá u samostatného pultu. Polévku a přílohy si může strávník přidat u výdajových okének na požádání. Po dojedení si každý strávník po sobě odnese použité nádobí na místo k tomu určené.

Zacházení s majetkem

Žáci jsou povinni zacházet s majetkem ve školní jídelně tak, aby nedošlo k jeho poškození. Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ.

Přihlášky a odhlášky, nemoc

Příjem odhlášek a přihlášek je ráno do 7.00 hod – dle rezervy dětí,  telefonicky nebo přes internet  www.strava.cz / do 7.00 hod. /. Internetový přístup a hesla přiděluje vedoucí školní jídelny zájemcům na požádání. Odhlášky se zadávají od – do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny. Trvalé odhlášení  strávníka ze stravování  musí jeho zákonný zástupce potvrdit písemně u vedoucí školní jídelny. Obědy na září jsou strávníkům přihlášeny automaticky, kdo nemá uhrazeno do 1.9. , je zablokován do zaplacení. Kdo se nebude chtít stravovat od prvního dne, musí si obědy odhlásit. Prázdniny jsou trvale odhlášeny  pro všechny strávníky. Pouze první den nemoci má strávník nárok na oběd, který může jeho zákonný zástupce odebrat do jídlonosiče. Pokrmy podávané v jídelně jsou určeny k okamžité konzumaci.

Výše stravného:

– strávníci   7 – 10 let                    36,- Kč
– strávníci 11 – 14 let                     39,- Kč
– strávníci 15 a více let              41,- Kč
– zaměstnanci                                44,- Kč 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V případě zvýšení nákladů na cenu potravin v průběhu školního roku, může ředitel školy změnit cenu stravného a to v předstihu 14 dní prokazatelným způsobem / webové stránky školy, strava.cz /. Vyúčtování se provádí na konci školního roku dětem devátých tříd nebo při ukončení stravování a to převodem na účet nebo v hotovosti. Obědy se platí předem vždy k 15.dni v měsíci. V měsíci srpnu se provádí první platba na září a v měsíci květnu se provádí poslední platba na červen. V červnu a červenci se obědy neplatí. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ. Strávníkovi, který nebude mít stravné na další měsíc uhrazené nejpozději do posledního dne v měsíci, bude výdej oběda automaticky zablokován a nebude se stravovat ve školní jídelně do té doby, dokud stravné nebude uhrazené.

Závěrečná ustanovení

Připomínky ke školnímu stravování a kvality stravy mohou žáci i zákonní zástupci podávat vedoucí školní jídelny. Dietní stravu  školní jídelna nevaří. S vnitřním řádem školní jídelny jsou žáci seznámeni třídním učitelem, který provede zápis do třídní knihy. Osobní údaje školní jídelna zpracovává podle nařízení  EU 679/2016 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Tento řád školní jídelny nabývá v platnost dne 1.8.2023

Ing. Iveta Horčičková (ředitel)

Petra Puchýřová (vedoucí školní jídelny)