Koncepce školy

Koncepce školy ve školním roce 2023/2024

 • opravy a údržba školy dle požadavku na zřizovatele (zateplení budovy druhého stupně prostřední pavilon + běžecký tunel – bude realizováno v další etapě ca. 2022-2025)
 • rekonstrukce tělocvičen (červen 2024)
 • II. etapa Wifi síť – rekonstrukce PC rozvodů ve všech učebnách školy
 • pokračovat ve spolupráci se školkami a stacionářem Jitřenkou a stacionářem Pohoda  
 • udržet nabídku zájmových kroužků
 • upravit vnitřní předpisy a smlouvy do 31. 12. 2023 (probíhá průběžně)
 • nákup učebních pomůcek dle požadavků vedoucích metodických komisí
 • aktualizace Školního vzdělávacího programu
 • realizace projektu EPC (úsporná opatření + plněno průběžně)
 • nákup materiálního vybavení pro žáky sportovních tříd
 • pokračování půlení hodin matematiky osmých ročnících – zkvalitnění výuky (tato změna vyžaduje zvýšené nároky na organizaci a rozvrh školy)
 • zvýšený důraz na bezpečnost žáků školy vzhledem výraznému nárůstu žáků ve školním roce 2023/2024
 • modernizace kabinetů
 • vzájemná, otevřenější, frekventovanější a důvěryhodná komunikace vedení se všemi skupinami zaměstnanců (učitelé 1. a 2. stupně, vychovatelky, asistentky pedagoga, pracovníci školní jídelny, správní zaměstnanci),
 • posilování role třídního učitele ve všech oblastech jeho působení v kolektivu žáků a pedagogických pracovníků, k důrazu na angažovanost TU v kolektivu třídy a životě školy
 • vytváření bezpečného školního prostředí, bez obav ze selhání, s ohledem na rozdílnou individualitu dětí, budování a prohlubování pravidel slušnosti
 • pravidelné využívání vzdělávacích programů v DVPP s důrazem na svobodnou volbu a potřeby pedagogů, zapojení se do projektu „Šablony do škol“, MAP
 • postupná obnova ICT
 • ve spolupráci se zřizovatelem hledat cestu k rozšíření počtu učeben, kabinetů, heren – využití venkovních prostorů – venkovní učebny
 • doplnění venkovních i vnitřních prostranství školy o relaxační zázemí pro žáky i učitele