Řád ŠJ

Vnitřní řád je trvale vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Školní stravování se řídí výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a dále dle vyhlášek č. 137/2004 Sb. a č. 602/2006 Sb. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou, při přípravě jídel musí být zachováno plnění výživových norem, proto strávníci i rodiče musí respektovat vyhlášku.

Žák ZŠ je zařazen do evidence strávníků na základě vyplněné a podepsané přihlášky zákonným zástupcem.

STRAVNÉ se hradí předem a to:
– z účtu / k 15. předchozího měsíce /
Pokud nebude stravné na následující měsíc uhrazeno k poslednímu dni předchozího měsíce, nemá žák od prvního dne následujícího měsíce nárok na výdej stravy a bude zablokován až do zaplacení.
Změnu placení musí strávník nahlásit písemně u vedoucí ŠJ.

VÝŠE STRAVNÉHO:
strávníci 7 – 10 let – 27,- Kč
strávníci 11 – 14 let – 30,-Kč
strávníci 15 a více let – 32,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
V případě zvýšených nákladů na cenu potravin v průběhu školního roku, může ředitel školy změnit cenu stravného vždy od 1. dne následujícího měsíce. Tuto skutečnost oznámí v předstihu 14 dní prokazatelným způsobem (webové stránky
školy, žákovské knížky).

VÝDEJ OBĚDŮ: od 11.00 do 14.00 hod.
Výdej do jídlonosičů od 11.00 do 11.30 hod. Výdej obědů je na stravovací čipy, které zakoupíte za 116,- Kč v kanceláři ŠJ. Tyto čipy platí po celou dobu školní docházky.

Při ZTRÁTĚ čipu se musí dítě ihned přihlásit v kanceláři ŠJ. Pokud se čip nenajde, bude mu vystaven nový za výše uvedený poplatek.

Při ZAPOMENUTÍ čipu se musí dítě rovněž přihlásit v kanceláři ŠJ, kde vedoucí musí ručně zaznamenat výběr obědu do počítače, což zdržuje výdej.

VYÚČTOVÁNÍ se provádí se na konci školního roku dětem devátých tříd nebo při ukončení stravování a to převodem na účet nebo v hotovosti.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK je ráno do 7.45 hod. /dle rezervy dětí/ telefonicky nebo přes internet do 7.25 /www. strava.cz/. Odhlášky se zadávají od-do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny. Trvalé odhlášení strávníka ze stravování musí jeho zákonný zástupce písemně potvrdit u vedoucí ŠJ.

NEMOC je nutné odhlásit dle vyhlášky č. 74/2005 par. 117. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče . Pokrmy podávané ve školní jídelně jsou určeny k okamžité konzumaci. Platí přísný zákaz odnášení nádobí mimo jídelnu.
Obědy jsou strávníkům v září automaticky přihlášeny!!! Ten, kdo se nebude chtít stravovat od prvního dne, musí si obědy odhlásit!!! /přes internet, telefonicky, na záznamník nebo osobně u vedoucí ŠJ/.

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Školy v přírodě, soustředění a ostatní školní akce si každý odhlásí sám.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

Osobní údaje školní jídelna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů , a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Vyhotovila: Puchýřová Petra, vedoucí školní jídelny

DODATEK K ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

(po dobu uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID 19)

Před vstupem do jídelny si musí strávník umýt a dezinfikovat ruce. Je povinný dodržovat rozestupy. Ochranou roušku odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku. V jídelně je zakázáno odkládat civilní oděv na židle a stoly.
Dozor dbá na rozfázování výdeje pokrmů tak, aby bylo zabráněno shlukování strávníků, zabezpečuje dodržování rozestupů a omezuje pohyb ve ŠJ.
Výdej pokrmů je prováděn za dodržování zvýšených hygienických podmínek a dodržování HCCP. Veškerá činnost je prováděna v souladu s legislativními předpisy a aktuálními opatřeními vydanými příslušnými orgány.