Koncepce školy

Koncepce školy ve školním roce 2021/2022

 • opravy a údržba školy dle požadavku na zřizovatele (zateplení budovy druhého stupně prostřední pavilon + běžecký tunel –  realizace s otazníkem)
 • pokračovat ve spolupráci se školkami a stacionářem Jitřenkou a stacionářem Pohoda
 • změna plánu DVPP – stanovuje povinnost dalšího vzdělávání pro pedagogické prac.   
 • upravit vnitřní předpisy a smlouvy do 31. 12. 2021 (plněno průběžně)
 • upravit zásady FKSP s účinností od 1.1.2021 (splněno)
 • zakoupení šatních skříní pro další 1 třídu ze SRPDŠ (realizováno srpen 2021)
 • nákup učebních pomůcek dle požadavků vedoucích metodických komisí
 • aktualizace Školního vzdělávacího programu (se zaměřením na aplikaci nového předmětu „Informatika“ od školního roku 2022)
 • realizace projektu EPC (úsporná opatření + plněno průběžně)
 • nákup materiálního vybavení pro žáky sportovních tříd
 • pokračování půlení hodin matematiky v pátých a osmých ročnících – zkvalitnění výuky (tato změna vyžaduje zvýšené nároky na organizaci a rozvrh školy) (realizováno)
 • zakoupení nových tabulí do 3 tříd druhého stupně
 • rekonstrukce palubovek ve školních tělocvičnách (zrušeno zřizovatelem realizace s otazníkem)
 • zvýšený důraz na hygienické zásady v budovách školy s ohledem na situaci s nákazou
 • preventivní programy pro žáky školy (objednáno – školitel p. Krampota)
 • školení pro učitele se zaměřením na používání správných nástrojů na PC v době distanční výuky (realizováno v září 2021)
 • kurz pro rodiče se zaměřením na komunikaci a nebezpečí internetu přes PC během distanční výuky (realizace září – říjen  – školitel p. Krampota)
 • výukový kurz – akreditace MŠMT pro žáky sportovních tříd – využití pomůcek v atletické přípravě (září – říjen 2022 p. uč. Štěpánková)
 • zavedení nového předmětu Informatika od 1.9. 2022 – do 1. pololetí školního roku 2021/22 příprava koncepce v předmětových komisích, do 30.4. 2022 stanovení konkrétního učiva v jednotlivých předmětech + úprava učebního plánů