ŠVP

Úvodníkpdf
Učební plán I. stupeňpdf
Učební plán II. stupeňpdf
Poznámky k učebnímu plánupdf
Přehled projektůpdf
Přehled povinně volitelných předmětůpdf
Zkratky ŠVPpdf

Realizace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchovapdf
Výchova demokratického občanapdf
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostechpdf
Multikulturní výchovapdf
Environmentální výchovapdf
Mediální výchovapdf

I. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk1, 2, 3, 4, 5, charakteristika
Anglický jazyk 3, 4, 5, charakteristika

Matematika a její aplikace

Matematika 1, 2, 3, 4, 5, charakteristika

Informační a komunikační technologie

Informatika 5, charakteristika

Člověk a jeho svět

Prvouka 1, 2, 3, charakteristika
Přírodověda4, 5, charakteristika
Vlastivěda 4, 5, charakteristika

Umění a kultura

Hudební výchova 1, 2, 3, 4, 5, charakteristika
Výtvarná výchova 1, 2, 3, 4, 5, charakteristika

Člověk a zdraví

Tělesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, charakteristika

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti 1, 2, 3, 4, 5, charakteristika

II. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk – Mluvnice6, 7, 8, 9, charakteristika
Český jazyk – Literatura 6, 7, 8, 9, charakteristika
Český jazyk – Sloh 6, 7, 8, 9, charakteristika
Cizí jazyk – Anglický jazyk 6, 7, 8, 9, charakteristika
Další cizí jazyk – Francouzský jazyk8, 9, charakteristika
Další cizí jazyk – Německý jazyk8, 9, charakteristika
Další cizí jazyk – Ruský jazyk 8, 9, charakteristika

Matematika a její aplikace

Matematika 6, 7, 8, 9, charakteristika

Informační a komunikační technologie

Informatika 7, charakteristika

Člověk a společnost

Dějepis 6, 7, 8, 9, charakteristika
Výchova k občanství 6, 7, 8, 9, charakteristika

Člověk a příroda

Fyzika 6, 7, 8, 9, charakteristika
Chemie 8, 9, charakteristika
Přírodopis 6, 7, 8, 9, charakteristika
Zeměpis 6, 7, 8, 9, charakteristika

Umění a kultura

Hudební výchova 6, 7, 8, 9, charakteristika
Výtvarná výchova 6, 7, 8, 9, charakteristika

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví 6, charakteristika
Tělesná výchova 6, 7, 8, 9, charakteristika

Člověk a svět práce

Práce s technickými materiály 6, 7, charakteristika
Příprava pokrmů 6, 7, charakteristika

Volitelné předměty

Cvičení z matematiky7, 8, 9, charakteristika
Estetická výchova7, 8, 9, charakteristika
Míčové hry7, 8, 9, charakteristika
Praktika z přírodopisu a chemie9, charakteristika
Příprava na přij. zk. z českého jazyka 9, charakteristika
Příprava na přij. zk. z matematiky 9, charakteristika
Sportovní příprava – atletické třídy 6, 7, 8, 9, charakteristika
Sportovní příprava – fotbalové třídy 6, 7, 8, 9, charakteristika
Vaření 9, charakteristika
Výpočetní technika 7, 8, 9, charakteristika
Žurnalistika 7, 8, 9, charakteristika

Školní družina

ŠVPpdf
Vnitřní řádpdf

Aktualizace

od 1.9.2021pdf
od 1.9.2020pdf
od 2.9.2019pdf
od 4.9.2017 a od 1.3.2018pdf
od 1.1.2015pdf
od 1.9.2014 (2)pdf
od 1.9.2014 (1)pdf
od 1.9.2013pdf
od 1.9.2012pdf
od 1.9.2011 (3)pdf
od 1.9.2011 (2)pdf
od 1.9.2011 (1)pdf
od 1.2.2011pdf
od 1.9.2010pdf
od 1.4.2010pdf
od 1.9.2009pdf
od 1.9.2007pdf