Prevence

METODIK PREVENCE: Bc. Olga Lupoměská

  • školní metodik pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi učiteli, rodiči a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
  • úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
  • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
  • podílí se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy
  • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou

Pro rodiče (odborná pomoc) – PDF

Preventivní programy ve školním roce 2022/2023
Škola pořádá řadu preventivních programů pro žáky všech ročníků tak, aby pokryla všechny rizikové jevy. Akce se konají každý rok ve spolupráci se společností ACET ČR, z. s., která je akreditována MŠMT.