Přestupkový zákon

Žáci 9. tříd absolvovali přednášku na poutavé téma. Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením patnácti let. Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Proto je třeba, aby měli žáci alespoň základní znalosti z oblasti přestupkového a trestního práva.

Pan Petr Zlesák z oddělení Městské policie v Chrudimi jim objasnil následující pojmy:

  • přestupek
  • formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
  • věková odpovědnost
  • druhy správních trestů
  • přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti majetku
  • omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
  • přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek

Olga Lupoměská